Teachers : คณะครูโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์

นายทวีศักดิ์ ทิพโกมล
(ครูประจำ)

ดร.เพชรรัตน์ โล้วิชากรติกุล
(กรรมการที่ปรึกษา)

นางสาวบังอร ลีดี
(ครูประจำ)

นางสาวพรเพ็ญ ขุททะกะพันธุ์
(ครูประจำ)

นายอาภากร วงษ์เกิดศรี
(ครูประจำ)

นายอาทิตย์ หักทะเล
(ครูประจำ)

นายตรงธรรม แก่นแก้ว (ป.ธ.9)
(ครูประจำ-บาลี)

นายณรงค์ สายทอง (ป.ธ.5)
(ครูบาลี)

นางสาวกรรุณา จ่างประยูร
(ครูพิเศษ)

นายโกมล จ่างประยูร
(ครูพิเศษ)

นางสาววารุณี สิงห์ประสาทพร
(ครูพิเศษ)