Tuesday, 27 October, 2020

โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์

Category: about


จากดำริของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ที่ปรารถนาจะสร้าง ศาสนทายาท ทั้งพระภิกษุและสามเณรให้เป็นอายุของพระพุทธศาสนา สามารถเผยแผ่ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้กว้างไกลไปทั่วโลก ด้วยเหตุนี้พระราชภาวนาจารย์ รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายจึงได้รับสนองนโยบายดังกล่าว โดยมอบหมายให้พระมหา ดร.สมชาย ฐานวุฑฺโฒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนพระ ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในปีพุทธศักราช 2543 สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์” โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนอันประกอบด้วยวิชาทางธรรมและวิชาพื้นฐานสามัญ ควบคู่กัน มีวัตถุประสงค์ที่จะให้การศึกษาแก่ผู้เรียนเพื่อเป็นศาสนทายาทที่ดี มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทาง พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง และเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ ดำรงตนอยู่ในเพศสมณะ และเป็นอายุพระพุทธศาสนา ที่สามารถเผยแผ่ธรรมะให้กว้างไกลไปทั่วโลก ในปี พ.ศ 2546 ได้ย้ายสถานศึกษามาที่ “ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ” ตั้งอยู่ที่ ต.บ้านนา Read more…