Category: สมาธิ

การปฏิบัติธรรม

การปฏิบัติธรรมถือเป็นหัวใจสำคัญของเราที่เป็นชาวพุทธ แม้ทางวัดจะจัดให้มีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอยู่มากหลาย ทุกกิจกรรมล้วนเป็นไปเพื่อฝึกหัดขัดเกลาจิตใจสาธุชนไปตามเส้นทางของอริยมรรค ซึ่งเกื้อหนุนให้บรรลุเป้าหมายของการเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ในที่สุด อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายนั้น ผู้ปฏิบัติจะมีโอกาสก้าวหน้าเป็นอย่างมาก หากได้เข้าร่วมโครงการอบรมที่จัดหลักสูตรไว้โดยเฉพาะ เพราะการปฏิบัติธรรมให้ได้ผลดีนั้นจำเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบหลายประการ ทั้งระยะเวลา ที่พักอาศัย อาหารการกิน บุคคลรอบข้าง รวมถึงคำสอนและข้อแนะนำ ที่จะเกื้อหนุนให้เข้าถึงธรรมได้โดยง่าย ด้วยเหตุนี้เอง หลวงพ่อธัมมชโย จึงดำริให้มีโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษสำหรับบุคคลที่ชอบนั่งธรรมะ