Friday, 30 October, 2020

โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์

Category: วันสามเณร


วันสามเณร Novice's Day

สามเณรคือเหล่ากอของสมณะ ผู้เป็นศาสนทายาทที่สำคัญยิ่งที่จะมาช่วยสืบทอดอายุพระพุทธ-ศาสนาให้คงอยู่ต่อไป เพราะเป็นวัยที่เหมาะสมที่จะปลูกฝังให้มีทั้งความรู้และคุณธรรมควบคู่กันไป ซึ่งสามเณรที่จะเก่งและดีได้ ก็ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ตามหลักพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นที่พึ่งให้แก่หมู่ญาติและชาวโลกสืบไป คณะกรรมการโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์จึงมีมติให้จัดกิจกรรมวันสามเณรขึ้น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้สามเณรมีกำลังใจในการดำรงในเพศสมณะสืบไป ซึ่งกิจกรรมวันสามเณรได้จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จ.ปราจีนบุรี