Friday, 30 October, 2020

โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์

Category: มุทิตา


กองโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2562 เวลา 19.00 น ได้มีพิธีมุทิตาสักการะ พระมหาเถระพระเถระ ในปีนี้ โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ ได้มีพระมหาเถระ 1 รูป คือ “พระมหาวันชัย พลคุโณ” รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ พระเถระ จำนวน 3 รูป คือ -พระมหาวรพล กิตติปุญฺโญ พระอาจารย์พระพี่เลี้ยง -พระมหาเสถียร จินฺตากโร พระอาจารย์พระพี่เลี้ยง -พระราฆิน ฌานรโต พระอาจารย์พระพี่เลี้ยง พิธีกรรมในงาน ตัวแทนประธานสามเณรกล่าวคำมุทิตาสักการะและกล่าวคำขอขมาแด่พระมหาเถระพระเถระ บรรยากาศในงานมีคณะคุณครูอาจารย์ในโรงเรียน มาร่วมงานและได้แสดงมุทิตาจิตแด่พระมหาเถระพระเถระ สร้างความปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างมาก 😊คณะจัดงานน้อมนำบุญมาฝากทุกๆท่านเทอญฯ✨