Month: December 2020

วันสามเณรและมุทิตาบาลี2563

สามเณรคือเหล่ากอของสมณะ ผู้เป็นศาสนทายาทที่สำคัญยิ่งที่จะมาช่วยสืบทอดอายุพระพุทธ-ศาสนาให้คงอยู่ต่อไป เพราะเป็นวัยที่เหมาะสมที่จะปลูกฝังให้มีทั้งความรู้และคุณธรรมควบคู่กันไป ซึ่งสามเณรที่จะเก่งและดีได้ ก็ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ตามหลักพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นที่พึ่งให้แก่หมู่ญาติและชาวโลกสืบไปคณะกรรมการโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์จึงมีมติให้จัดกิจกรรมวันสามเณรขึ้น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้สามเณรมีกำลังใจในการดำรงในเพศสมณะสืบไป ซึ่งกิจกรรมวันสามเณรได้จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จ.ปราจีนบุรี ….