Friday, 30 October, 2020

โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์

2 in 1 กิจกรรมวันแม่และพิธีมุทิตาบาลี


เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมวันแม่ และพิธีมุทิตาจิตแด่ผู้สอบไล่ได้พระบาลีประจำปี พุทธศักราช 2562
การจัดกิจกรรมวันแม่ขึ้นมา เพื่อให้สามเณรและผู้ปกครองได้แสดงความรัก และพบเจอหน้ากัน

กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้ปกครองของสามเณร และสาธุชนได้มาร่วมงานอย่างมากมาย และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นความตั้งใจของผู้บริหาร และสามเณรทุกรูป ที่จะตั้งใจจัดขึ้นเพื่อให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์

0 comments on “2 in 1 กิจกรรมวันแม่และพิธีมุทิตาบาลี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Click, ดูผลการเรียนออนไลน์

ดูผลการเรียนออนไลน์
ดูผลการเรียนออนไลน์

กำลังรับชมในขณะนี้

Visitors Today
827
62
Live visitors
351512
Total
Visitors

Gallery

คอมเม้นท์