Tuesday, 27 October, 2020

โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์

สาส์นจากผู้บริหาร

การบวชเรียน ณ โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ ผู้บวชจะได้รับการศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษาที่มีมาตรฐานทางวิชาการสูง มีความพร้อมทั้งด้าน
คณาจารย์ ผู้สอน อาคาร สถานที่ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ โดยผู้ปกครอง
ไม่ต้องมีภาระในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งการเรียนและการกินอยู่ เมื่อจบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว ก็สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
โท เอก ในสถาบันการศึกษาสงฆ์ตามความสามารถ โดยทางวัดฯ เป็นผู้รับผิด
ชอบค่าใช้จ่าย และนอกจากการศึกษาทางวิชาการแล้ว ผู้บวชเรียนยังได้อยู่
ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีพระพี่เลี้ยงที่มีความรู้ความสามารถจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป ทั้งหมดคอยอบรมให้คำแนะนำในการประพฤติปฏิบัติธรรม
ฝึกฝนให้เป็นสามเณรดีที่โลกต้องการ เป็นพระภิกษุดีที่ชาวโลกเคารพบูชา
กราบไหว้
“การบวชเรียนจึงถือเป็นเส้นทางการศึกษาที่ดีที่สุดของเยาวชนทุกคน ที่
พ่อแม่ผู้ปกครองและครูอาจารย์ควรให้การสนับสนุน”

พระมหา ดร.สมชาย ฐานวุฑฺโฒ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์เป็นโรงเรียนปริยัติสามัญที่สอนให้สามเณรมีความรู้
ความสามารถทั้งทางโลกและทางธรรม คือมีความรู้คู่คุณธรรม สามเณรที่เข้ามาบวช
เรียนที่โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์จะได้ทั้งความรู้ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานทางโลกจาก
คณาจารย์ที่มีประสบการณ์และความรู้ ได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่าง
แท้จริงจากพระอาจารย์ ได้ฝึกฝนอบรมตนเองโดยมีพระอาจารย์ พระพี้เลี้ยงคอยอบรม
แนะนำพรํ่าสอนอย่างใกล้ชิด ผ่านการฝึกตนเองตามหลักความดีสากล 5 ประการ
พัฒนาให้เกิดเป็นคุณธรรมประจำตัว มีสัมมาทิฐิ เป็นสามเณรดีศรีพุทธศาสน์ เป็น
อายุของพระพุทธศาสนา สามารถเผยแผ่ธรรมะ นำสันติสุขมาให้แก่ชาวโลกได้

พระมหาผดุงพงษ์ ผาติวํโส (ป.ธ.๗)
หัวหน้าฝ่ายอบรมหล่อหลอมสามเณร

โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ มีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับคืนมาสู่
ชาวโลก เพราะถ้า “ศีลธรรมไม่กลับมา โลกาจะวินาศ”
พันธกิจสำคัญ คือ ต้องอบรม หล่อหลอม เยาวชนให้เป็นศาสนทายาทที่มี
อุดมการณ์รักพระพุทธศาสนา รักษาการฝึกฝนตนเอง อุทิศตนเพื่อเผยแผ่พระธรรม
คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่ชาวโลก เพื่อยังสันติภาพและสันติสุขให้กลับมาสู่
ชาวโลก
โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์มีความมุ่งมั่นจะพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็น
โรงเรียนต้นแบบของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศใน
อนาคต

อาจารย์ทวีศักดิ์ ทิพโกมล
หัวหน้าแผนงานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร