Friday, 30 October, 2020

โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์

สอบปลายภาคเรียนที่ 2 พ.ศ.2562


เมื่อวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2562 โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ ได้จัดให้มีการสอบปลายภาคเรียนที่2 ของสามเณรโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จ.ปราจีนบุรี
เนื่องมีการเรียนการสอนระยะเวลา 2 เทอมผ่านไป ก่อนที่จะเปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2563 จึงมีการสอบปลายภาคเพื่อวัดระดับความรู้ของสามเณรทุกรูปทุกระดับชั้นปี โดยมีการสอบวิชาสามัญ และบาลี นักธรรมด้วย…

0 comments on “สอบปลายภาคเรียนที่ 2 พ.ศ.2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Click, ดูผลการเรียนออนไลน์

ดูผลการเรียนออนไลน์
ดูผลการเรียนออนไลน์

กำลังรับชมในขณะนี้

Visitors Today
794
63
Live visitors
351479
Total
Visitors

Gallery

คอมเม้นท์