Friday, 30 October, 2020

โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์

สอบปลายภาคเรียนที่ 1 พ.ศ.2562


เมื่อวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ ได้จัดให้มีการสอบปลายภาคของสามเณรโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จ.ปราจีนบุรี
เนื่องมีการเรียนการสอนระยะเวลา 1 เทอมผ่านไป ก่อนที่จะ เปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2562 จึงมีการสอบปลายภาคเพื่อวัดระดับความรู้ของสามเณรทุกรูป โดยมีการสอบวิชาสามัญ และบาลี นักธรรมด้วย…

0 comments on “สอบปลายภาคเรียนที่ 1 พ.ศ.2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Click, ดูผลการเรียนออนไลน์

ดูผลการเรียนออนไลน์
ดูผลการเรียนออนไลน์

กำลังรับชมในขณะนี้

Visitors Today
823
61
Live visitors
351508
Total
Visitors

Gallery

คอมเม้นท์