มหาเสนาบดี 1

มหาเสนาบดี หรือ หัวหน้าเสนาบดี เป็นตำแหน่งขุนนางชั้นผู้ใหญ่ที่รับสนองพระบรมราชโองการของ
พระราชา มีหน้าที่ถวายคำปรึกษาและดูแลงานทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน
“มหาเสนาบดี” ใน “ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก” ถือเป็นบุคคลที่สำคัญมากของพระราชาองค์ที่
ออกบวช ผู้ที่จะอยู่ในตำแหน่งนี้ได้ต้องเพียบพร้อมไปด้วยความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มองอะไรได้
แม่นยำเฉียบขาด ตัดสินใจไม่เคยผิดพลาด
ที่สำคัญมหาเสนาบดีในเรื่องนี้ ยังเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อพระราชาองค์ที่ออกบวชเป็นอย่างมาก ชนิด
ที่ยอมทำงานถวายหัว เอาชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อพระราชาของตนได้