พิธีมุทิตาพระมหาเถระพระเถระปี2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2562

เวลา 19.00 น กองโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ ได้มีพิธีมุทิตาสักการะ พระมหาเถระพระเถระ

ในปีนี้ โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ

ได้มีพระมหาเถระ 1 รูป คือ

“พระมหาวันชัย พลคุโณ” รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์

พระเถระ จำนวน 3 รูป คือ

-พระมหาวรพล กิตติปุญฺโญ พระอาจารย์พระพี่เลี้ยง

-พระมหาเสถียร จินฺตากโร พระอาจารย์พระพี่เลี้ยง

-พระราฆิน ฌานรโต พระอาจารย์พระพี่เลี้ยง

พิธีกรรมในงาน

ตัวแทนประธานสามเณรกล่าวคำมุทิตาสักการะและกล่าวคำขอขมาแด่พระมหาเถระพระเถระ

บรรยากาศในงานมีคณะคุณครูอาจารย์ในโรงเรียน

มาร่วมงานและได้แสดงมุทิตาจิตแด่พระมหาเถระพระเถระ
สร้างความปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างมาก

😊คณะจัดงานน้อมนำบุญมาฝากทุกๆท่านเทอญฯ✨