ประวัติโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์

จากดำริของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ที่ปรารถนาจะสร้างศาสนทายาท ทั้งพระภิกษุและสามเณรให้เป็นอายุของพระพุทธศาสนา สามารถเผยแผ่ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กว้างไกลไปทั่วโลก ด้วยเหตุนี้พระราชภาวนาจารย์ รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายจึงได้รับสนองนโยบายดังกล่าวโดยมอบหมายให้พระมหา ดร.สมชาย ฐานวุฑฺโฒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในปีพุทธศักราช 2543 สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์

โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เป็นโรงเรียนพระปริยัติสามัญแผนกสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดการเรียนการสอนสำหรับสามเณร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ๖ ประกอบด้วยวิชาทางธรรมและวิชาพื้นฐานสามัญควบคู่กัน มีวัตถุประสงค์ที่จะให้การศึกษาแก่ผู้เรียนเพื่อเป็นศาสนทายาทที่ดี มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง และเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ ซึ่งวัดพระธรรมกายได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๓ บนเนื้อที่กว้างขวาง ท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่น แวดล้อมไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ ด้านทิศเหนือโอบล้อมไปด้วยขุนเขาที่เขียวขจีในฤดูฝน อีกทั้งมีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างอุดมสมบูรณ์ นับเป็นโรงเรียนที่มีภูมิทัศน์อันงดงามแห่งหนึ่งในเบื้องทิศบูรพาวิสัยทัศน์ของโรงเรีย

โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนอันประกอบด้วยวิชาทางธรรมและวิชาพื้นฐานสามัญควบคู่กัน มีวัตถุประสงค์ที่จะให้การศึกษาแก่ผู้เรียนเพื่อเป็นศาสนทายาทที่ดี มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง และเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ ดำรงตนอยู่ในเพศสมณะ และเป็นอายุพระพุทธศาสนาที่สามารถเผยแผ่ธรรมะให้กว้างไกลไปทั่วโลก

ในปี พ.ศ 2546 ได้ย้ายสถานศึกษามาที่ “ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ” ตั้งอยู่ที่ ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี อันเป็นสถานที่ที่โอบล้อมด้วยภูเขา และธรรมชาติอันสงบ มีพื้นที่กว้างขวาง ตลอดทั้งแหล่งการเรียนรู้ทางธรรมชาติที่สัปปายะอันเหมาะสมต่อการศึกษาและฝึกอบรมสามเณรเป็นอย่างยิ่ง

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

มุ่งพัฒนาการศึกษาของการคณะสงฆ์บูรณาการกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นผู้เรียน คือ สามเณร ให้มีความรู้ความสามารถเป็นบัณฑิตนักปราชญ์ ฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรม มีความรู้คู่คุณธรรม มีสัมมาทิฏฐิ มีเป้าหมายคือพระนิพพาน เป็นอายุของพระพุทธศาสนา สามารถเผยแผ่ธรรมะ เพื่อสร้างสันติสุขให้แก่สังคมโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรการเรียนการสอน
โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนแด่สามเณรตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระรายวิชาดังนี้

  1. ภาษาไทย 5. ศิลปะ
  2. ภาษาอังกฤษ 6. การงานพื้นฐานอาชีพ
  3. วิทยาศาสตร์ 7. สุขศึกษาและพลศึกษา
  4. คณิตศาสตร์ 8. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
    นอกจากนี้ โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาของคณะสงฆ์ ด้วยการจัดการเรียนการสอนภาษาบาลี และพระพุทธศาสนาอีกด้วย

พระบาลี
“ภาษาบาลี” เป็นภาษาโบราณที่สืบทอดมาจากภาษามคธ ประเทศอินเดีย ภาษามคธ เป็นภาษาที่เก็บรักษาพระพุทธพจน์ไว้ในรูปแบบคัมภีร์ “ภาษาบาลี” ดุจเดียวกับภาษาทั่วไป ที่ต้องมีทักษะทางภาษาคือการอ่านและการเขียน ใช้หลักไวยากรณ์และการแปลที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะทางภาษา โดยโรงเรียนจะใช้หลักสูตรบาลีสนามหลวงในการจัดการเรียนการสอนให้แด่สามเณร

พระพุทธศาสนา
นอกเหนือจากการเรียนภาษาบาลีแล้ว สามเณรทุกรูปจำเป็นต้อง ศึกษาพระพุทธศาสนา
(นักธรรม) เพิ่มเติม เพื่อความเป็นสมณะ ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ตามหลักสูตรของการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย โดยแบ่งเป็นแผนกนักธรรมชั้นตรี โท และเอก

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

ปรัชญาโรงเรียน
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน โส เสฏฺโฐ เทวมานุเส
ผู้สมบูรณ์พร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์และเทวา

คติพจน์โรงเรียน
รวมใจเป็นหนึ่ง ซาบซึ้งอุดมการณ์ สมานสามัคคี มีใจใฝ่วิชชา แกล้วกล้าอดทน มากล้นกตัญญู รอบรู้เคารพ รักสงบมักน้อย เรียบร้อยมีวินัย พลานามัยสมบูรณ์

คำขวัญประจำโรงเรียน
สามเณรดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา เทศนาแกล้วกล้า ค้นคว้าวิชชาธรรมกาย มุ่งไปสู่เป้าหมายถึงที่สุดแห่งธรรม

ดอกไม้ประจำโรงเรียน คือ ดอกพุทธรักษา

สีประจำโรงเรียน สีขาว – แดง
สีขาว หมายถึง ความสะอาด บริสุทธิ์ สดใส
สีแดง หมายถึง ความเข้มแข็ง วินัย เคารพ อดทน

อักษรย่อโรงเรียน คือ “ ต.พ.”

…กลุ่มเป้าหมาย :

โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ๖ ด้วยการบวชเรียนเป็นสามเณร โดยทางโรงเรียนได้จัดหาทุนสนับสนุนการเรียนและการดำรงชีพของสามเณรทุกรูปตลอดช่วงเวลาการศึกษา เมื่อจบการศึกษาชั้นมัธยมแล้ว ก็จะสนับสนุนให้เข้ารับการศึกษาพุทธศาสตร์บัณฑิตในมหาวิทยาลัยสงฆ์ต่อไป ปัจจุบันมีสามเณรประจำประมาณ กว่า 210 รูป