Tuesday, 27 October, 2020

โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์

จัดพานวันไหว้ครู พ.ศ.2563


ก่อนที่จะถึงวันไหว้ครูทุกปี สามเณรโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ได้จัดให้มีการแข่งขันการจัดพานดอกไม้ ทุกระดับชั้นปี ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ผลการแข่งขันและผลของการจัดพานดอกไม้ของสามเณรก็ออกมาดังภาพด้านล่างนี้ครับ

0 comments on “จัดพานวันไหว้ครู พ.ศ.2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Click, ดูผลการเรียนออนไลน์

ดูผลการเรียนออนไลน์
ดูผลการเรียนออนไลน์

กำลังรับชมในขณะนี้

Visitors Today
1086
126
Live visitors
349096
Total
Visitors

Gallery

คอมเม้นท์